Երեքշաբթի, 2021-12-07, 9:45:32 AM
Ողջունում եմ Ձեզ Հյուր | RSS

ԵՊՀ «Վարդանանք» ՌՀԴԱ, YSU "VARDANANQ"Եղանակ
Բաժնի կատեգորիաները
Ինչ են գրում Վարդանանքի մասին... [4]
Այստեղ ներկայացվում են տարբեր լրատվամիջոցների կողմից «Վարդանանք» ակումբի մասին գրված նյութեր...
Արցախ [7]
Արցախի վերաբերյալ նյութեր
Ջավախք [0]
Ջավախքից նյութեր
Ազատամարտիկներ [120]
ԵՊՀ զոհված ուսանող ազատամարտիկներ
Միջոցառումներ [126]
Վարդանանքի կողմից կազմակերպվող միջոցառումներ
«ՎԱՐԴԱՆԱՆՔ» թերթից [2]
Այստեղ հիմնականում «Վարդանանք» երկամսյաթերթի որոշ նյութեր են ներկայացվում։
Այլ [114]
Տարբեր նյութեր
Թատրոն և համերգ [28]
Մշակութային միջոցառումներ որոնց մասնակցում է ԵՊՀ «Վարդանանք» ՌՀԴԱ-ն։
Մարտական ուղի [2]
Այստեղ ներկայացված են ԵՊՀ զոհված ուսանող-ազատամարտիկների կենսագրական որոշ տվյալներ։
ՄԵՐ այցելուները

15.04.2011-ից սկսած

ՀԱՐՑՈՒՄ
Արցախի ազատագրված տարածքները
Всего ответов: 651

Գլխավոր էջ » 2009 » Դեկտեմբեր » 25 » ՆԺԴԵՀՅԱՆ ԸՆԹԵՐՑՈՒՄՆԵՐ
3:14:53 PM
ՆԺԴԵՀՅԱՆ ԸՆԹԵՐՑՈՒՄՆԵՐ

ՆԺԴԵՀՅԱՆ ԸՆԹԵՐՑՈՒՄՆԵՐ

§ì³ñ¹³Ý³Ýù 鳽ٳѳÛñ»Ý³ëÇñ³Ï³Ý ³ÏáõٵǦ ݳ˳ӻéÝ³Í µ³½Ù³ÃÇí ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ ß³ñùáõÙ ³é³ÝÓݳѳïáõÏ ï»Õ »Ý ½µ³Õ»óÝáõ٠ٻͳÝáõÝ Ñ³Û»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ÝÝ áõ ëï»Õͳ·áñÍ³Ï³Ý Å³é³Ý·áõÃÛ³ÝÁ ÝíÇñí³Í ùÝݳñÏáõÙÝ»ñÝ áõ ÁÝûñóáõÙÝ»ñÁ: ÀÝûñóáõÙÝ»ñ, áñáÝù áã ÙdzÛÝ Ñ³ñ·³ÝùÇ ïáõñù »Ý ³ÝóÛ³ÉÇ ¨ Ý»ñϳÛÇ ³½·³Ýí»ñ Ñ³Û ·áñÍÇãÝ»ñÇÝ, ³Ûɨ ëï»Õͳ·áñÍ³Ï³Ý Ë³Ý¹ »Ý ³é Ñ³Û Çñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý µ³ñ»÷áËáõÙ, Ù»ñûñÛ³ Ù³ñ¹áõ ¨ ѳÛÇ ³éç¨ Í³é³ó³Í ËݹÇñÝ»ñÇ ÉáõÍáõÙ: ²ëí³ÍÇ íϳÛáõÃÛáõÝÝ »Ý ¶. ÜŹ»ÑÇ ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ÝíÇñí³Í ÁÝûñóáõÙÝ»ñÁ, áñáÝó ÙÇçáóáí Ù»ñûñÛ³ ë»ñáõÝ¹Ý Ç ¹»Ùë í³ñ¹³Ý³ÝùóÇÝ»ñÇ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ëï³ÝáõÙ áã ÙdzÛÝ ¨ë Ù»Ï ù³ÛÉ Ï³ï³ñ»É ѳÛñ»Ý³×³Ý³ãáõÃÛ³Ý ×³Ý³å³ñÑÇÝ, ³Ûɨ ÜŹ»ÑÇ ·³Õ³÷³ñ³Ï³Ý §Í³Õϳëï³ÝÇó¦ Ù»ÕíÇ å»ë ¹áõñë µ»ñ»É ÇÝï»É»Ïïáõ³É ³ÛÝ §Ý»Ïï³ñÁ¦, áñÁ ÙÇïí³Í ¿ Ù»ñ µ³ñáÛ³Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý ûñÇÝ»ñÇ ³ßËïáñáßÙ³ÝÝ áõ ѳÕóѳñÙ³ÝÁ:

""

ÜŹ»ÑÁ ß³ï»ñÇÝ ¿ ѳÛïÝÇ, µ³Ûó ùã»ñÝ »Ý ·Çï³ÏóáõÙ ³ÛÝ, û ÇÝãáõ ¿ ٻͳÝáõÝ Ñ³ÛÁ ³ñųÝÇ Ñ³ÛïÝÇ ÉÇÝ»ÉáõÝ: ²Ûë ³éáõÙáí ÝŹ»ÑÛ³Ý ÁÝûñóáõÙÝ»ñÁ Ýå³ï³Ï áõÝ»Ý áã ³ÛÝù³Ý ÜŹ»ÑÇ Ù»ÍáõÃÛ³Ý ÷³ëïáõÙÁ, áñù³Ý ³Û¹ Ù»ÍáõÃÛ³Ý Ñ³ëϳóáõÙÁ: ì»ñçÇÝ ËݹñÇ ÉáõÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ í³ñ¹³Ý³ÝùóÇÝ»ñÁ 2008-2009 Ãí³Ï³ÝÝÝ»ñÇÝ ÙÇ ß³ñù ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñ Éë»óÇÝ ÜŹ»ÑÇ Ùï³ÍáÕÇ Ù³ëÇÝ, å³ñ½³µ³ÝáõÙÝ»ñ ëï³ó³Ý ٻͳÝáõÝ Ñ³ÛÇ ëï»Õͳ·áñÍ³Ï³Ý Å³é³Ý·áõÃÛ³Ý Ñ»ï ϳåí³Í ï³ñ³µÝáõÛà ÏÝ×éáï ѳñó»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É: ê³Ï³ÛÝ ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÙdzÛÝ ¨ ÙdzÛÝ Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ßñç³ÝÝ ¿ÇÝ ÝŹ»Ñ³×³Ý³ãáõÃÛ³Ý ·áñÍÇ, ù³Ý½Ç Ýñ³ ï»ë³Ï³Ý ųé³Ý·áõÃÛ³ÝÁ ÝíÇñí³Í ÇÝùÝáõñáõÛÝ áõëáõÙݳëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏÛ³ÝùÇ Ïáãٳٵ å»ïù ¿ ½³ñÏ ïñí»ñ ³é³í»É Ëáñ ¨ ³ÙµáÕç³Ï³Ý ѳëϳóÙ³ÝÁ: ä³ï³Ñ³Ï³Ý ã¿, áñ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³ÙÇë ì³ñ¹³Ý³ÝùáõÙ ÝŹ»ÑÛ³Ý µÝ³·ñ»ñÇ áñáß³ÏÇ Ñ³ïí³ÍÝ»ñÇ ÁÝûñó³ÝáõÃÛ³Ùµ, í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ùµ ¨ ¹ñ³Ýó ßáõñç ³éϳ ϳñÍÇùÝ»ñÇ µ³ËÙ³Ý ÙÇçáóáí ³Ýó ¿ÇÝ Ï³óíáõÙ ÝŹ»ÑÛ³Ý ÁÝûñóáõÙÝ»ñ, áñáÝù Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ÇÝ ï³ÉÇë Ëáõë³÷»É ÙdzÏáÕÙ³ÝÇáõÃÛáõÝÝ»ñÇó, ¹á·Ù³ïÇÏ ÝŹ»Ñ³å³ßïáõÃÛáõÝÇó:

ÆѳñÏ», ·áñÍÁ ëÏëí³Í ¿, µ³Ûó ³ÛÝ Çñ ѳݷáõó³ÉáõÍÙ³ÝÁ ãÇ Ñ³ë»É, ÇÝãÁ íϳÛáõÙ ¿ ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, áñ 2010Ã. ÏÉÇÝÇ ÝŹ»ÑÛ³Ý ÁÝûñóáõÙÝ»ñÇ ïñ³Ù³µ³Ý³Ï³Ý ß³ñáõݳÏáõÃÛ³Ý, ÇÝãå»ë ݳ¨ ³ÛÉ Ù»Í³ÝáõÝ Ñ³Û»ñÇ ëï»Õͳ·áñÍ³Ï³Ý Å³é³Ý·áõÃÛ³Ý áõëáõÙݳëÇñáõÃÛ³Ý ¨ ѳëϳóÙ³Ý ï³ñÇ: ²Ûë Ññ³Ù³Û³Ï³ÝÁ ì³ñ¹³Ý³ÝùÇ Ñ³Ù³ñ ѳ׻ÉÇ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ¿, ù³Ý½Ç ³é³çÝáñ¹í»Éáí ÝŹ»ÑÛ³Ý á·áí` ѳÛñ»Ý³ëÇñ³Ï³Ý ë»ñÝ¹Ç Ï»ñïÙ³Ý ³Ûë ¹³ñµÝáóÁ ×ßÙ³ñÇï ѳÛñ»Ý³ëÇñáõÃÛáõÝÁ ï»ëÝáõÙ ¿ ѳÛñ»Ý³×³Ý³ãáõÃÛ³Ý ¨ ѳÛáó ëï»Õͳ·áñÍ³Ï³Ý ³ñ³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ý Ñ³ñ½³ïÙ³Ý ¨ Ñ»ï¨áÕ³Ï³Ý å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç:

<<Վարդանանք>> ակումբի նժդեհյան ընթերցումների գիտական ղեկավար, 

ԵՊՀ փիլիսոփայության ամբիոնի դասախոս, փիլ.գիտ.թեկ. Արմեն Սարգսյան

Կատեգորիա: Միջոցառումներ | Դիտումներ: 1393 | Ավելացրել է: Arshak | Թագեր: Նժդեհյան ընթերցումներ, Վարդանանք | Աստիճան: 0.0/0
Ընդհանուր մեկնաբանություններ : 0
Մեկնաբանություններ կարող են թողնել միայն գրանցված օգտագործողները
[ Գրանցում | Մուտք ]
Որոնել
Տեսանյութ
Օրացույց
«  Դեկտեմբեր 2009  »
ԵրկԵրՉորՀինՈւրբՇաբԿիր
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
06.09.09թ.-ից սկսած
free counters
Վիճակագրություն

Մեր հարցումը
Գնահատեք մեր կայքը
Всего ответов: 885
Սա Ձեր IP-ն է
Этот сайт защищен «Site Guard»
Вардананк ՀՀ Armenian ԱՐՑԱԽ Artsakh 10 11 ԵՊՀ Վարդանանք թերթ Վարդանանք շնորհավոր Gandzasar armenian genoside ԵՊՀ «Վարդանանք» Խրիմյան Հայրիկ Ղարաբաղ Յուրա Հովհաննիսյան 26-i Yura Շուշի Մեծ Հայրենական պատերազմ Գանձասար դպրոց Բերդաձոր Ծառատւնկ Արկադի Տեր-Թադևոսյան AOKS 79 ամյակ Karabakh Հայոց ցեղասպանություն սեպտեմբերի 1 ՊԱՏԱՆԻ ՀԱՆԴԻՍԱՏԵՍԻ ԹԱՏՐՈՆ Գրիգոր Ջանիկյան 90-ամյակ Հանդիպում ԱՈԿՍ Tatul Krpeyan Նժդեհյան ընթերցումներ vardanank Vardananq Artin Ler Ծնվեց Օրհնյալ է YSU Yeraguyn Droshak 18 ամյակ Պետո Պետրոս Ղևոնդյան ՌՀԴԱ Մարտիրոս Սարյան 130 KOMANDOS Sisian Վարդան Դալլաքյան 26-ի Յուրա Yura Hovhannisyan հաղորդաշար Թաթուլ Կրպեյան armenian genocide GENOCIDE Ցեղասպանություն 1915 95 ԵՊՀ Ծիծեռնակաբերդ ծառատունկ Շուշիի ազատագրման օր ազատամարտիկ Կոմանդոս 2150 Vardan Bakhshyan Yerablur Վարդան Բախշյան Եռաբլուր ՖՈՒՐՄԱՆ ՇԱՀՈՒՄՅԱՆՑԻ Վարդան Հովհաննիսյան Club azatamartik Բյուրական Դրական լսարան azatamatrikner Երգ Մհեր Ջուլհաճյան Armnet Awards ուսանող Տիգրան Սարգսյան 2010 2011 Քրիստոս զոհված 125 Ազատամարտիկներ ԴԻՊՎԱԾ ArtExpo 2011 Ցուցահանդես Հայաստան Հապետ Արշակյան Մայիսի 9-ը հաղթանակ միջոցառում

Copyright YSU "Vardananq" Club © 2021
Используются технологии uCoz