Կիրակի, 2021-09-19, 11:34:49 AM
Ողջունում եմ Ձեզ Հյուր | RSS

ԵՊՀ «Վարդանանք» ՌՀԴԱ, YSU "VARDANANQ"Եղանակ
Բաժնի կատեգորիաները
Ինչ են գրում Վարդանանքի մասին... [4]
Այստեղ ներկայացվում են տարբեր լրատվամիջոցների կողմից «Վարդանանք» ակումբի մասին գրված նյութեր...
Արցախ [7]
Արցախի վերաբերյալ նյութեր
Ջավախք [0]
Ջավախքից նյութեր
Ազատամարտիկներ [120]
ԵՊՀ զոհված ուսանող ազատամարտիկներ
Միջոցառումներ [126]
Վարդանանքի կողմից կազմակերպվող միջոցառումներ
«ՎԱՐԴԱՆԱՆՔ» թերթից [2]
Այստեղ հիմնականում «Վարդանանք» երկամսյաթերթի որոշ նյութեր են ներկայացվում։
Այլ [114]
Տարբեր նյութեր
Թատրոն և համերգ [28]
Մշակութային միջոցառումներ որոնց մասնակցում է ԵՊՀ «Վարդանանք» ՌՀԴԱ-ն։
Մարտական ուղի [2]
Այստեղ ներկայացված են ԵՊՀ զոհված ուսանող-ազատամարտիկների կենսագրական որոշ տվյալներ։
ՄԵՐ այցելուները

15.04.2011-ից սկսած

ՀԱՐՑՈՒՄ
Արցախի ազատագրված տարածքները
Всего ответов: 651
Գլխավոր էջ » 2009 » Օգոստոս » 12 » ՍՈՒՄԳԱՅԻԹԸ ԵՎ ՂԱՐԱԲԱՂՅԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄԸ ՈՐՊԵՍ ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ՝ ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ԱՆԴՐԿՈՎԿԱՍՈՒՄ
3:15:51 PM
ՍՈՒՄԳԱՅԻԹԸ ԵՎ ՂԱՐԱԲԱՂՅԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄԸ ՈՐՊԵՍ ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ՝ ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ԱՆԴՐԿՈՎԿԱՍՈՒՄ

È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ ÑÇÙݳËݹÇñÁ, ëáõÙ·³ÛÇÃÛ³Ý ç³ñ¹»ñÇ ³ÏáõÝùÝ»ñÁ  ï³ëݳÙÛ³ÏÝ»ñÇ ËáñáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý, ³Û¹ Ù³ëÇÝ ·ñ»É »í ·ñáõÙ »Ý µ³½Ù³ÃÇí å³ïÙ³µ³ÝÝ»ñ, ù³Õ³ù³·»ïÝ»ñ, ï»ë³µ³ÝÝ»ñ: ²Ûë ѳٳñáõÙ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ »Ýù ²É»ùë³Ý¹ñ سݳëÛ³ÝÇ`  ÐÐ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý å³ïí»ñáí Ññ³ï³ñϳí³Í §Ô³ñ³µ³ÕÛ³Ý Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÛáõݦ Çñ³í³ù³Õ³ù³Ï³Ý ÷³ëï»ñÇ »í ÷³ëï³ñÏÝ»ñÇ Ýí³½³·áõÛÝ ÷³Ã»Ã¦  ·ñùÇó ÙÇ Ñ³ïí³Í   Ñ»Ýó ³Û¹ Ù³ëÇÝ:

 

§ÂáõñùÇ³Ý ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ 1915-1925ÃÃ. Çñ³·áñÍ»É ¿ áã ÙdzÛÝ Çñ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõ٠ѳÛïÝí³Í ²ñ¨ÙïÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝáõÙ, ³Ûɨ Çñ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇó ¹áõñë, ³Û¹ ÃíáõÙ ¨ áÕç ²ñ¨»É۳ݠ ²Ý¹ñÏáíϳëáõÙ: 1918Ã. Ãáõñù³Ï³Ý ϳÝáݳíáñ ½áñù»ñÁ ѳۻñÇ ½³Ý·í³Í³ÛÇÝ ç³ñ¹»ñ »Ý Çñ³·áñÍ»É ¹»åÇ ´³ùáõ ß³ñÅí»Éáõ ³ÙµáÕç ׳ݳå³ñÑÇÝ: Âáõñù»ñÁ ù³Õ³ùÁ ѳÝÓÝ»Éáõ í»ñçݳ·ÇñÁ Ý»ñϳ۳óñ»É »Ý ËáñÑñ¹³ÛÇÝ ´³ùáõÝ å³ßïå³ÝáÕ Ñ³Û»ñÇÝ, áñáÝù ³Û¹ å³ÑÇÝ ÁÝïñáõÃÛáõÝ ¿ÇÝ Ï³ï³ñáõÙ áã û ëáódzÉǽÙÇ áõ ϳåÇï³ÉǽÙÇ, ³Ûɨ ó»Õ³ëå³Ý  ÂáõñùdzÛÇ áõ èáõë³ëï³ÝÇ ÙÇç¨: 1918à ë»åï»Ùµ»ñÇÝ ´³ùáõÝ ·ñ³í»Éáõó, ûñÇÝ³Ï³Ý Çß˳ÝáõÃÛáõÝÁ ï³å³É»Éáõó »í Çß˳ÝáõÃÛáõÝÁ ï»ÕÇ Âáõñù»ñÇÝ  Ñ³ÝÓÝ»Éáõó Ñ»ïá Ãáõñù³Ï³Ý ½áñùÁ »í Ãáõñù ˳ųÙáõÅÁ ³í»ÉÇ ù³Ý »ñ»ëáõÝ Ñ³½³ñ Ñ³Û »Ý Ïáïáñ»É ´³ùíáõÙ:

1918Ãí³Ï³ÝÇÝ Ãáõñù³Ï³Ý ϳÝáݳíáñ µ³Ý³ÏÇ ÏáÕÙÇó ÑÇÙÝí³Í  ²¹ñµ»ç³ÝÇ ¸»ÙáÏñ³ï³Ï³Ý гÝñ³å»ïáõÃÛáõÝÁ  ÂáõñùdzÛÇ ÏáÕÙÇó Çñ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇó ¹áõñë ³ÛÉ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ å³ïÙ³Ï³Ý ï³ñ³ÍùÝ»ñáõÙ Ãáõñù³Ï³Ý Ýáñ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñ ÑÇÙÝ»Éáõ  »í ÐÛáõëÇë³ÛÇÝ ÎÇåñáëÇ Âáõñù³Ï³Ý гÝñ³å»ïáõÃÛ³ÝÁ ݳËáñ¹³Í ¨, ó³íáù, ѳçáÕí³Í ÷áñÓÝ ¿ñ:

ÂáõñùÏ³Ý µ³Ý³ÏÇ ÏáÕÙÇó ÑÇÙÝí³Í ¨ ²½·»ñÇ ÉÇ·³ÛÇ ÏáÕÙÇó ¹»-Ûáõñ» ã׳ݳãí³Í ²¸Ð-Ý 1920à  ³åñÇÉÇ 28-ÇÝ ï³å³Éí»ó  Ù»Ï ³ÛÉ »ñÏñÇ ` ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ èáõë³ëï³ÝÇ 11-ñ¹ µ³Ý³ÏÇ ÏáÕÙÇó, áñÁ ¨ §ÑÇÙݳ¹ñ»ó¦ ²¹ñÊêÐ-Ý: àã ³½·³ÛÇÝ, ÇÝï»ñݳóÇáÝ³É ²¹ñÊêÐ-áí ¹»åÇ ²ñ¨»Éù ëáódzÉǽÙÇ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý µáÉߨÇÏÛ³Ý Íñ³·ñ»ñÇ ÑáõÝáõÙ ùë³Ý³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇ í»ñç»ñÇÝ Çß˳ÝáõÃÛáõÝÁ ´³ùíáõÙ ïñí»ó ÏáíϳëÛ³Ý Ã³Ã³ñÝ»ñÇ /ï»ÕÇ Ãáõñù»ñÇ/ Ó»éùÁ, áñáÝù ßáõïáí í»ñ³Ýí³Ýí»óÇÝ  ³¹ñµ»ç³ÝóÇÝ»ñ` áñå»ë ¿ÃÝáÝÇÙ í»ñóÝ»Éáí ѳÝñ³å»ïáõÃÛ³Ý ³ÝáõÝÁ, áñÝ Çñ Ñ»ñÃÇÝ ä³ñëϳëï³ÝÇ  ÑÛáõëÇë-³ñ¨ÙïÛ³Ý »ñÏñ³Ù³ëÇ ³ÝáõÝÝ ¿: ÎáíϳëÛ³Ý Ã³Ã³ñÝ»ñÁ ²¹ñÊêÐ ïÇïÕáë³ÏÇñ ³½· »Ý ¹³ñÓ»É Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý ³Û¹ ³Ýí³Ý³÷áËáõÃÛ³Ùµ:

²ñ¨»ÉÛ³Ý ²Ý¹ñÏáíϳëÇ Ãáõñù»ñÇ Ï³Ù ÝáõÛÝ ¿ û` ÏáíϳëÛ³Ý Ã³Ã³ñÝ»ñÇ ³Ýí³Ý³÷áËáõÃÛáõÝÁ /³¹ñµ»ç³ÝóÇÝ»ñ ¹³éݳÉÁ/ ã÷áË»ó ²¹ñÊêРѳÛáõÃÛ³Ý` áñå»ë ²¹ñÊêÐ ÑÇÙݳ¹Çñ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇó Ù»ÏÇ , ϳñ·³íÇ׳ÏÁ: ܳ Ùݳó ËáñÑñ¹³ÛÇÝ ³Û¹ ѳÝñ³å»ïáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý³ÏÇñ ³½·»ñÇó Ù»ÏÁ áã ÙdzÛÝ ³ÛÝ ÑÇÙùÇ íñ³, áñ ²¹ñÊêÐ-Ý ÑÇÙÝí»É ¿ñ áñå»ë ÙáõëáõÉÙ³ÝÝ»ñÇ áõ ѳۻñÇ §ÙdzëÝ³Ï³Ý å»ï³Ï³Ý ÙÇáõÃÛáõݦ /10/, ³Ûɨ ³ÛÝ Çñ³í³Ï³Ý ÑÇÙùáí, áñ ÈÔÆØ-Á ²¹ñÊêРϳ½ÙáõÙ ÑÇÙÝí»É ¿ áñå»ë ËáñÑñ¹³ÛÇÝ ïÇåÇ ³½·³ÛÇÝ å»ï³Ï³ÝáõÃÛáõÝ:

 

 

²¹ñ ÊêÐ-áõÙ ù³Õ³ù³Ï³Ý Çß˳ÝáõÃÛáõÝÁ ·ñ³í³Í, Çñ»Ýó ³¹ñµ»ç³ÝóÇÝ»ñ í»ñ³Ý³Í Ãáõñù»ñï ËáñÑñ¹³ÛÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ ùáÕ³ñÏí³Í ϳ٠³ÝëùáÕ í³ñáõÙ ¿ÇÝ ³·ñ»ëÇí ³½·³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ: Æëɳٳ¹³í³Ý É»½·ÇÝ»ñÁ, óÉÇßÝ»ñÁ, óûñÁ, ùñ¹»ñÁ ³ñ¹»Ý 80-³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ ³ÝÑ»ï³ó³Ý ²¹ñÊêÐ ¿ÃÝÇÏ³Ï³Ý ù³ñ﻽Çó: Üñ³Ýó Ù»Í Ù³ëÁ ϳ٠»ÝóñÏí»ó µéÝÇ ÓáõÉÙ³Ý Ï³Ù Ñ»ï³åݹáõÙÝ»ñÇó Ëáõë³÷»Éáõ ѳٳñ ³Ýó³í ÛáõñûñÇÝ³Ï §³½·³ÛÇݦ Áݹѳï³Ï:  ÜáõÛÝ ËáñÑñ¹³ÛÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ ïÝï»ë³Ï³Ý áõ ù³Õ³ù³Ï³Ý Ñ»ï³åݹáõÙÝ»ñáí ѳÝñ³å»ïáõÃÛáõÝÇó ¹áõñë ¿ÇÝ ÙÕíáõ٠ѳۻñÁ: ¸»é¨ë Ãáõñù³Ï³Ý ÇÝï»ñí»ÝódzÛÇ Å³Ù³Ý³Ï Ñ³Û»ñÇ ½³Ý·í³Í³ÛÇÝ ç³ñ¹»ñ Çñ³·áñÍí»óÇÝ Ý³¨ ܳËÇ稳ÝáõÙ: γñëÇ å³Ûٳݳ·ñáí ݳ˳ï»ëíáõÙ ¿ñ »ñÏñ³ÙëÇ Ñ³Û ÷³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñÇ í»ñ³¹³ñÓÁ Çñ»Ýó ïÝ»ñÁ:  ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ ¹³ ³ñ·»Éí»ó, ÇëÏ 80-³Ï³ÝÝ»ñÇÝ »ñÏñ³Ù³ëÇó  ç³ñ¹»ñáí ¹áõñë ÙÕí»óÇÝ ï»ÕáõÙ Ùݳó³ÍÝ»ñÁ: ¸³ ÂáõñùdzÛÇ ÏáÕÙÇó 1918-ÇÝ ëÏëí³Í ܳËÇ稳ÝÇ Ñ³ÛáõÃÛ³Ý ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý ÝáõÛÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ß³ñáõݳÏÙ³Ý Çñ³·áñÍáõÙÝ ¿ñ: ´ÝÇÏ ÅáÕáíñ¹Ç ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛáõÝ Çñ³·áñÍí»ó Ñáí³Ý³íáñáõÃÛ³Ý Ñ³ÝÓÝí³Í ï³ñ³ÍùáõÙ Ñ»Ýó Ñáí³Ý³íáñ å»ïáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó: ¸³ »½³ÏÇ ¹»åù ¿ ùë³Ý»ñáñ¹ ¹³ñÇ å³ïÙáõÃÛ³Ý Ù»ç:

 

1988à ÷»ïñí³ñÇÝ Ð³Ûëï³ÝÇÝ í»ñ³Ùdzíáñí»Éáõ ÈÔ ÅáÕáíñ¹Ç ù³Õ³ù³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÇÝ ´³ùáõÝ å³ï³ë˳ݻó ëáõÙ·³ÛÇÃÛ³Ý ç³ñ¹»ñáí: ¸ñ³Ý ѻ層óÇÝ ½³Ý·í³Í³ÛÇÝ µéÝáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ ç³ñ¹»ñÁ Êáç³ÉáõáõÙ, ÞáõßÇáõÙ, ´³ùíáõÙ, ѳÝñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³Û³µÝ³Ï µáÉáñ í³Ûñ»ñáõÙ:   àÕç 20-ñ¹ ¹³ñáõÙ, ¨ ѳïϳå»ë ÊêÐØ ÉáõͳñÙ³Ý ÁÝóóùáõÙ, ³¹ñµ»ç³Ý³Ñ³ÛáõÃÛ³Ý Ýϳïٳٵ Çñ³·áñÍí³Í ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ Áëï ¿áõÃÛ³Ý Ñ³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý ÝáõÛÝ ù³Õ³ù³Ï³Ý áõÕ»·ÍáõÙ Ù³ñ¹ÏáõÃÛ³Ý ¹»Ù ϳï³ñí³Í ѳÝó³Ýù ¿ ³ÝÏ³Ë ³ÛÝ µ³ÝÇó, áñ ÙÇÝã ûñë ³ÛÝ ãÇ ëï³ó»É ѳٳñÅ»ù ÙÇç³½·³ÛÇÝ ·Ý³Ñ³ï³Ï³Ý: ²í»ÉÇÝ` ³ÛÝ ÉéáõÃÛ³Ý áõ Ùáé³óáõÃÛ³Ý ¿ Ù³ïÝíáõÙ: ²Ñ³ ÙÇ ù³ÝÇ ïáÕ ³Û¹ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³·áñÍÙ³Ý §ûñ³·ñÇó¦:

 

1918Ã.- Ãáõñù³Ï³Ý ϳÝáݳíáñ ½áñù»ñÁ ï³ëÝÛ³Ï áõ ï³ëÝÛ³Ï Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ·ÛáõÕ»ñ »Ý ëñÇ ù³ßáõÙ ¹»åÇ ´³ùáõ ß³ñÅí»Éáõ ׳ݳå³ñÑÇÝ:

1918Ã. ë»åï»Ùµ»ñ-ÃáõñùÏ³Ý Ï³Ýáݳíáñ µ³Ý³ÏÝ áõ Ãáõñù ˳ųÙáõÅÁ ³í»ÉÇ ù³Ý »ñ»ëáõÝ Ñ³½³ñ Ñ³Û »Ý ÏáïáñáõÙ ´³ùíáõÙ:

1920Ã. Ù³ñï- ÑñÏǽíáõÙ »Ý ѳÛÏ³Ï³Ý ÞáõßÇÝ »í ѳñ¨³Ý ѳÛÏ³Ï³Ý ·ÛáõÕ»ñÁ:

 

1988Ã. ÷»ïñí³ñ-ëáõÙ·³ÛÇÃÛ³Ý »Õ»éÝ

1990Ã. ÑáõÝí³ñ- ѳÛÏ³Ï³Ý ç³ñ¹»ñ ´³ùíáõÙ

1992Ã. ³åñÇÉ- ÈÔРسñ³Õ³ ·ÛáõÕÇ Ë³Õ³Õ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Ïáïáñ³Í:

1991-ÇÝ ²¹ñµ»ç³Ý³Ï³Ý гÝñ³å»ïáõÃÛáõÝÁ Ññ³Å³ñí»É ¿ ÉÇÝ»É ²¹ñÊêÐ Çñ³í³Ñ³çáñ¹Á ³Û¹ ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ å³ï³ë˳ݳïíáõÃÛáõÝÇó Ëáõë³÷»Éáõ Ýå³ï³Ïáí: ºÃ» È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÁ Çñ³í³µ³Ýáñ»Ý å³ïϳݻñ ²¹ñµ»ç³Ý³Ï³Ý гÝñ³å»ïáõÃÛ³ÝÁ, ³å³ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³ÝñáõÃÛáõÝÁ »í ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ ù³Õ³ù³ÏÇñà ºíñáå³Ý å»ïù ¿ å³Ñ³Ýç»ñ Ýñ³ ¹áõñëµ»ñáõÙÁ ó»Õ³ëå³Ý ´³ùíÇ »ÝóϳÛáõÃÛáõÝÇó: ²Ûëûñ ѳϳé³ÏÝ ¿ ³ñíáõÙ: º²ÐÎ ØÇÝëÏÇ ËáõÙµÁ ÷áñÓáõÙ ¿ ÈÔÐ-Ý Ñ³ÝÓÝ»É ÙÇ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý, áñï»Õ Ñáí³Ý³íáñáõÃÛáõÝÁ ¨ »Ýó¹³ïáõÃÛáõÝÁ ѳëϳÝáõÙ »Ý áñå»ë ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝù:   

 Ð³ïí³ÍÁ í»ñóí³Í ¿

 ²É»ùë³¹ñ سݳëÛ³ÝÇ §Ô³ñ³µ³ÕÛ³Ý Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÛáõÝ. Çñ³í³ù³Õ³ù³Ï³Ý ÷³ëï»ñÇ »í ÷³ëï³ñÏÝ»ñÇ Ýí³½³·áõÛÝ ÷³Ã»Ã¦ 2008Ãí³Ï³ÝÇ Ññ³å³ñ³ÏáõÙÇó


Գրիգոր Ջանիկյան
Կատեգորիա: «ՎԱՐԴԱՆԱՆՔ» թերթից | Դիտումներ: 1456 | Ավելացրել է: Arshak | Թագեր: Sumgayit, Հայոց ցեղասպանություն, Սումգայիթ, armenian genocide, Artsakh, ԼՂՀ, ԱՐՑԱԽ, Karabakh, Ցեղասպանություն | Աստիճան: 5.0/2
Ընդհանուր մեկնաբանություններ : 0
Մեկնաբանություններ կարող են թողնել միայն գրանցված օգտագործողները
[ Գրանցում | Մուտք ]
Որոնել
Տեսանյութ
Օրացույց
«  Օգոստոս 2009  »
ԵրկԵրՉորՀինՈւրբՇաբԿիր
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
06.09.09թ.-ից սկսած
free counters
Վիճակագրություն

Մեր հարցումը
Գնահատեք մեր կայքը
Всего ответов: 885
Սա Ձեր IP-ն է
Этот сайт защищен «Site Guard»
Вардананк ՀՀ Armenian ԱՐՑԱԽ Artsakh 10 11 ԵՊՀ Վարդանանք թերթ Վարդանանք շնորհավոր Gandzasar armenian genoside ԵՊՀ «Վարդանանք» Խրիմյան Հայրիկ Ղարաբաղ Յուրա Հովհաննիսյան 26-i Yura Շուշի Մեծ Հայրենական պատերազմ Գանձասար դպրոց Բերդաձոր Ծառատւնկ Արկադի Տեր-Թադևոսյան AOKS 79 ամյակ Karabakh Հայոց ցեղասպանություն սեպտեմբերի 1 ՊԱՏԱՆԻ ՀԱՆԴԻՍԱՏԵՍԻ ԹԱՏՐՈՆ Գրիգոր Ջանիկյան 90-ամյակ Հանդիպում ԱՈԿՍ Tatul Krpeyan Նժդեհյան ընթերցումներ vardanank Vardananq Artin Ler Ծնվեց Օրհնյալ է YSU Yeraguyn Droshak 18 ամյակ Պետո Պետրոս Ղևոնդյան ՌՀԴԱ Մարտիրոս Սարյան 130 KOMANDOS Sisian Վարդան Դալլաքյան 26-ի Յուրա Yura Hovhannisyan հաղորդաշար Թաթուլ Կրպեյան armenian genocide GENOCIDE Ցեղասպանություն 1915 95 ԵՊՀ Ծիծեռնակաբերդ ծառատունկ Շուշիի ազատագրման օր ազատամարտիկ Կոմանդոս 2150 Vardan Bakhshyan Yerablur Վարդան Բախշյան Եռաբլուր ՖՈՒՐՄԱՆ ՇԱՀՈՒՄՅԱՆՑԻ Վարդան Հովհաննիսյան Club azatamartik Բյուրական Դրական լսարան azatamatrikner Երգ Մհեր Ջուլհաճյան Armnet Awards ուսանող Տիգրան Սարգսյան 2010 2011 Քրիստոս զոհված 125 Ազատամարտիկներ ԴԻՊՎԱԾ ArtExpo 2011 Ցուցահանդես Հայաստան Հապետ Արշակյան Մայիսի 9-ը հաղթանակ միջոցառում

Copyright YSU "Vardananq" Club © 2021
Используются технологии uCoz