Երեքշաբթի, 2021-12-07, 10:41:49 AM
Ողջունում եմ Ձեզ Հյուր | RSS

ԵՊՀ «Վարդանանք» ՌՀԴԱ, YSU "VARDANANQ"Եղանակ
Բաժնի կատեգորիաները
Ինչ են գրում Վարդանանքի մասին... [4]
Այստեղ ներկայացվում են տարբեր լրատվամիջոցների կողմից «Վարդանանք» ակումբի մասին գրված նյութեր...
Արցախ [7]
Արցախի վերաբերյալ նյութեր
Ջավախք [0]
Ջավախքից նյութեր
Ազատամարտիկներ [120]
ԵՊՀ զոհված ուսանող ազատամարտիկներ
Միջոցառումներ [126]
Վարդանանքի կողմից կազմակերպվող միջոցառումներ
«ՎԱՐԴԱՆԱՆՔ» թերթից [2]
Այստեղ հիմնականում «Վարդանանք» երկամսյաթերթի որոշ նյութեր են ներկայացվում։
Այլ [114]
Տարբեր նյութեր
Թատրոն և համերգ [28]
Մշակութային միջոցառումներ որոնց մասնակցում է ԵՊՀ «Վարդանանք» ՌՀԴԱ-ն։
Մարտական ուղի [2]
Այստեղ ներկայացված են ԵՊՀ զոհված ուսանող-ազատամարտիկների կենսագրական որոշ տվյալներ։
ՄԵՐ այցելուները

15.04.2011-ից սկսած

ՀԱՐՑՈՒՄ
Արցախի ազատագրված տարածքները
Всего ответов: 651

Գլխավոր էջ » 2009 » Հունիս » 20 » Գալիք հաղթանակների տարեգիրը
0:27:11 AM
Գալիք հաղթանակների տարեգիրը

  êÇñ»ÉÇ’ ÁÝûñóáÕ, û¨ §ì³ñ¹³Ý³Ýù¦  å³ñµ»ñ³Ï³ÝÁ Ý³Ë »í ³é³ç áõÕÕí³Í ¿ áõë³ÝáÕ- ѳٳÉë³ñ³Ý³ÏÝÝ»ñÇÝ, ë³Ï³ÛÝ, ³ÛÝ ÁÝûñóáõÙ »Ý  ݳ»í Ù³Ûñ µáõÑÇ å³ï»ñÇó ¹áõñë »í áã ÙdzÛÝ áõë³ÝáÕÝ»ñÁ, ÁÝûñóáõÙ »Ý Ù³ñ¹ÇÏ, áíù»ñ ù³ç³Í³Ýáà »Ý §ì³ñ¹³Ý³Ýù¦ ³ÏáõÙµÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ÝÁ: лÝó Ýñ³ÝóÇó Ù»ÏÇ` Ññ³å³ñ³Ï³Ëáë ¶ñÇ·áñ æ³ÝÇÏÛ³ÝÇ Ï³ñÍÇùÝ ¿É å³ñµ»ñ³Ï³ÝÇ Ù³ëÇÝ ó³ÝϳÝáõÙ »Ýù Ý»ñϳ۳óÝ»É ù»½ ¨ë:   

 

                 ¶²ÈÆø вÔ²ܲÎܺðÆ î²ðº¶ÆðÀ 


ºñ¨³ÝÇ å»ï³Ï³Ý ѳٳÉë³ñ³ÝÁ áã ÙdzÛÝ Ù»ñ Ù³Ûñ Ïñóñ³ÝÝ ¿, ³Ûɨ  ³½·³ÛÇÝ-³½³ï³·ñ³Ï³Ý  å³Ûù³ñÇ ÙÇçݳµ»ñ¹Á: ê³ ã³÷³½³ÝóáõÃÛáõÝ ã¿: 1965Ãí³Ï³ÝÇ ³åñÇÉÇ 24-ÇÝ ºäÐ-Çó ͳÛñ ³é³í ë·³»ñÃÁ, áñÇ Ù³ëݳÏÇóÝ»ñÁ, Íáí³Ý³Éáí È»ÝÇÝÇ ³ñÓ³ÝÇ Ù³ïáõÛóÝ»ñáõÙ, ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù Ññ³å³ñ³Ï³ÛÝáñ»Ý á·»Ïáã»óÇÝ Ø»Í ºÕ»éÝÇ Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñÇ ÑÇß³ï³ÏÁ, ѳïáõóÙ³Ý Ñ³ñó ѳñáõó»óÇÝ:

  1988 Ãí³Ï³ÝÇÝ, »ñµ ëÏëí»óÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý, ²ñó³ËÇ ³½³ï³·ñáõÃÛ³Ý Ù³ñï»ñÁ, ³é³çÇÝ ³ß˳ñѳ½áñ³ÛÇÝÝ»ñÇ ß³ñù»ñáõÙ ¹³ñÓÛ³É Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝóÇÝ»ñÝ ¿ÇÝ` ³ÃáõÉ Îñå»Û³ÝÁ, ì³ñ¹³Ý ´³ËßÛ³ÝÁ, ä»ïñáë Ô¨áݹ۳ÝÁ, ì³ñ¹³Ý ÐáíѳÝÝÇëÛ³ÝÁ, ³Ý·³Ù ë÷Ûáõéù³Ñ³Û ѳÛóíáñ ØÑ»ñ æáõÉѳçÛ³ÝÁ: ¾ÉÇ ß³ï-ß³ï»ñÁ:

  ÜáõÛÝ ÏñÃûç³ËáõÙ ³ÛÅÙ áõë³ÝáõÙ »Ý Ýñ³Ýó ½³í³ÏÝ»ñÁ:

 ÂáÕ áñù³Ý áõ½áõÙ ¿ ³ÝÝå³ëï ï³ñ³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñ ߳ѳñÏí»Ý Ýáñ³Ñ³ë ë»ñݹÇ` ѳïϳå»ë áõë³ÝáÕ ë»ñÝ¹Ç ÷³÷ϳϻóáõÃÛ³Ý, å×ݳëÇñáõÃÛ³Ý, ³ÛɳٻïáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ, ºñ¨³ÝÇ å»ï³Ï³Ý ѳٳÉë³ñ³ÝÁ ß³ñáõݳÏáõÙ ¿ ÙÝ³É ³½·³ÛÇÝ- ³½³ï³·ñ³Ï³Ý å³Ûù³ñÇ ÙÇçݳµ»ñ¹: ä»ï³Ï³Ý ѳٳÉë³ñ³ÝÇ ³ÛÝ áõë³ÝáÕÝ»ñÁ, áíù»ñ ê³Ã»ÝÇÏ ²µñ³Ñ³ÙÛ³ÝÇ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛ³Ùµ ѳٳËÙµí»É »Ý §ì³ñ¹³Ý³Ýù¦ 鳽ٳѳÛñ»Ý³ëÇñ³Ï³Ý ¹³ëïdzñ³ÏáõÃÛ³Ý ³ÏáõÙµáõÙ, ·Çï³ÏóáõÙ »Ý, áñ ²ñó³ËÇ ÇÝùÝáñáßáõÙÁ ³ÝųÙÏ»ï³Ýó å³ïÙ³Ï³Ý å³Ñ³Ýç³ïÇñáõÃÛ³Ý ëáëÏ ³é³çÇÝ Ñ³Ý·ñí³ÝÝ ¿, ѳÕóϳÝ, µ³Ûó ³é³çÇÝ Ñ³Ý·ñí³ÝÁ: àõ ³å³·³ Ù³ñï³Ññ³í»ñÝ»ñÁ ¹ÇÙ³·ñ³í»Éáõ ѳٳñ Ýñ³Ýù ѳÛñ»Ý³ëÇñ³Ï³Ý ¹³ë»ñ »Ý ³ÝóϳóÝáõÙ ¹åñáóÝ»ñáõÙ, ²ñó³ËÇ ³½³ï³Ù³ñïÇ Ù³ëݳÏÇóÝ»ñÇ Ñ»ï ѳݹÇåáõÙÝ»ñ ϳ½Ù³Ï»ñåáõÙ, ù³Ûɳñß³íÝ»ñ ݳ˳ӻéÝáõÙ Ñ»ñáë³Ù³ñïÇ áõÕÇÝ»ñáí: ì»ñç»ñë ¿É §ì³ñ¹³Ý³Ýù¦ å³ñµ»ñ³Ï³ÝÁ Ññ³ï³ñ³Ï»Éáõ ·³Õ³÷³ñÁ ÑÕ³ó³Ý: ä³ñµ»ñ³Ã»ñÃÇ ÉáõÛë ï»ë³Í ³é³çÇÝ Ñ³Ù³ñÝ»ñÁ íϳÛáõÙ »Ý ËÙµ³·ÇñÝ»ñÇ áõ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÇ ³½·³ÝíÇñáõÙÝ áõ å»ï³Ï³Ý Ùï³ÍáÕáõÃÛáõÝÁ, É»½í³Ï³Ý ٳϳñ¹³ÏÝ áõ Éñ³·ñáÕ³Ï³Ý ×³ß³ÏÁ: ²ÏÝѳÛï ¿, áñ ѳٳñÇó ѳٳñ §ì³ñ¹³Ý³ÝùÁ¦ ³ÙµáÕç³Ï³Ý³Ý³Éáõ, Çñ áõñáõÛÝ ¹ÇÙ³·ÇÍÝ áõ Ýϳñ³·ÇñÝ ¿ áõݻݳÉáõ, ¹³éݳÉáõ ¿ áõë³ÝáÕ í³ñ¹³Ý³ÝùóÇÝ»ñÇ Ñ³í³ï³ñÇÙ Ù³ñïÁÝÏ»ñÁ: àõ ÙdzÛÝ Ñ³ÕóݳÏÝ»ñ ¿ ï³ñ»·ñ»Éáõ:

 §ì³ñ¹³Ý³Ýù¦ 鳽ٳѳÛñ»Ý³ëÇñ³Ï³Ý ¹³ëïdzñ³ÏáõÃÛ³Ý ³ÏáõÙµÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ, »ñµ µ³ñÓñ³ÝáõÙ »Ý ѳÕÃ³Ý³Ï³Í ÞáõßÇÇ µ»ñ¹³å³ñëåÇ É»éݳϳñÏ³é ³ßï³ñ³ÏÝ»ñÁ, ï»ëÝáõÙ »Ý ²ñ¨Ùï³Ñ³Û³ëï³ÝÁ:

   ²½·³ÛÇÝ-³½³ï³·ñ³Ï³Ý   å³Ûù³ñÁ ß³ñáõݳÏíáõÙ ¿:

 

¶ñÇ·áñ æ³ÝÇÏÛ³Ý

¶ñáÕ-Ññ³å³ñ³Ï³Ëáë, §àëÏ» ·ñÇ㦠Ùñó³Ý³ÏÇ ¹³÷Ý»ÏÇñ

Կատեգորիա: «ՎԱՐԴԱՆԱՆՔ» թերթից | Դիտումներ: 1379 | Ավելացրել է: Arshak | Աստիճան: 3.0/1
Ընդհանուր մեկնաբանություններ : 0
Մեկնաբանություններ կարող են թողնել միայն գրանցված օգտագործողները
[ Գրանցում | Մուտք ]
Որոնել
Տեսանյութ
Օրացույց
«  Հունիս 2009  »
ԵրկԵրՉորՀինՈւրբՇաբԿիր
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
06.09.09թ.-ից սկսած
free counters
Վիճակագրություն

Մեր հարցումը
Գնահատեք մեր կայքը
Всего ответов: 885
Սա Ձեր IP-ն է
Этот сайт защищен «Site Guard»
Вардананк ՀՀ Armenian ԱՐՑԱԽ Artsakh 10 11 ԵՊՀ Վարդանանք թերթ Վարդանանք շնորհավոր Gandzasar armenian genoside ԵՊՀ «Վարդանանք» Խրիմյան Հայրիկ Ղարաբաղ Յուրա Հովհաննիսյան 26-i Yura Շուշի Մեծ Հայրենական պատերազմ Գանձասար դպրոց Բերդաձոր Ծառատւնկ Արկադի Տեր-Թադևոսյան AOKS 79 ամյակ Karabakh Հայոց ցեղասպանություն սեպտեմբերի 1 ՊԱՏԱՆԻ ՀԱՆԴԻՍԱՏԵՍԻ ԹԱՏՐՈՆ Գրիգոր Ջանիկյան 90-ամյակ Հանդիպում ԱՈԿՍ Tatul Krpeyan Նժդեհյան ընթերցումներ vardanank Vardananq Artin Ler Ծնվեց Օրհնյալ է YSU Yeraguyn Droshak 18 ամյակ Պետո Պետրոս Ղևոնդյան ՌՀԴԱ Մարտիրոս Սարյան 130 KOMANDOS Sisian Վարդան Դալլաքյան 26-ի Յուրա Yura Hovhannisyan հաղորդաշար Թաթուլ Կրպեյան armenian genocide GENOCIDE Ցեղասպանություն 1915 95 ԵՊՀ Ծիծեռնակաբերդ ծառատունկ Շուշիի ազատագրման օր ազատամարտիկ Կոմանդոս 2150 Vardan Bakhshyan Yerablur Վարդան Բախշյան Եռաբլուր ՖՈՒՐՄԱՆ ՇԱՀՈՒՄՅԱՆՑԻ Վարդան Հովհաննիսյան Club azatamartik Բյուրական Դրական լսարան azatamatrikner Երգ Մհեր Ջուլհաճյան Armnet Awards ուսանող Տիգրան Սարգսյան 2010 2011 Քրիստոս զոհված 125 Ազատամարտիկներ ԴԻՊՎԱԾ ArtExpo 2011 Ցուցահանդես Հայաստան Հապետ Արշակյան Մայիսի 9-ը հաղթանակ միջոցառում

Copyright YSU "Vardananq" Club © 2021
Используются технологии uCoz