Ուրբաթ, 2021-05-14, 2:18:08 PM
Ողջունում եմ Ձեզ Հյուր | RSS

ԵՊՀ «Վարդանանք» ՌՀԴԱ, YSU "VARDANANQ"Եղանակ
Բաժնի կատեգորիաները
Ինչ են գրում Վարդանանքի մասին... [4]
Այստեղ ներկայացվում են տարբեր լրատվամիջոցների կողմից «Վարդանանք» ակումբի մասին գրված նյութեր...
Արցախ [7]
Արցախի վերաբերյալ նյութեր
Ջավախք [0]
Ջավախքից նյութեր
Ազատամարտիկներ [120]
ԵՊՀ զոհված ուսանող ազատամարտիկներ
Միջոցառումներ [126]
Վարդանանքի կողմից կազմակերպվող միջոցառումներ
«ՎԱՐԴԱՆԱՆՔ» թերթից [2]
Այստեղ հիմնականում «Վարդանանք» երկամսյաթերթի որոշ նյութեր են ներկայացվում։
Այլ [114]
Տարբեր նյութեր
Թատրոն և համերգ [28]
Մշակութային միջոցառումներ որոնց մասնակցում է ԵՊՀ «Վարդանանք» ՌՀԴԱ-ն։
Մարտական ուղի [2]
Այստեղ ներկայացված են ԵՊՀ զոհված ուսանող-ազատամարտիկների կենսագրական որոշ տվյալներ։
ՄԵՐ այցելուները

15.04.2011-ից սկսած

ՀԱՐՑՈՒՄ
Արցախի ազատագրված տարածքները
Всего ответов: 651
Գլխավոր էջ » 2009 » Մարտ » 21 » ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ
11:47:30 PM
ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

   àõëáõÙÝ³Ï³Ý ï³ñí³ Ý³Ëáñ¹ ÏÇë³ÙÛ³ÏáõÙ ì³ñ¹³Ý³ÝùÁ ϳ½³Ù³Ï»ñå»ó ¨ ³Ýóϳóñ»ó  ·Çï³ÅáÕáí` §ÎñÃáõÃÛáõÝÝ ³½·³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ¦ Ëáñ³·ñáí:  ¶Çï³ÅáÕáíÇÝ Çñ»Ýó ·Çï³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñáí Ù³ëݳÏóáõÙ ¿ÇÝ áã ÙdzÛÝ í³ñ¹³Ý³ÝùóÇÝ»ñÁ:

ºäÐ é»Ïïáñ ²ñ³Ù êÇÙáÝÛ³ÝÇ Ñáí³Ý³íáñáõÃÛ³Ùµ ³ÛÝ ³Ýóϳóí»ó ºäÐ-Ç  Ì³ÕϳÓáñÇ å³ÝëÇáݳïáõÙ:

 

̳ÕϳÓáñáõÙ Ëáñ ³ßáõÝ ¿: ²Ýï³éÁ ·áõݳíáñ å³ïÙáõ×³Ý ¿ ѳ·»É: î»Õ-ï»Õ ¹»ÕݳϳñÙÇñÇÝ áõÕ»ÏóáõÙ »Ý ¹»é¨ë ϳݳ㳽³ñ¹ ͳé»ñÁ: âí»É »Ý ³Ù³é³µÝ³Ï ÃéãáõÝ»ñÁ: ²Ûëï»Õ ï»ñ áõ ïÇñ³Ï³Ý »Ý Ùݳó»É ×Ý×ÕáõÏÝ»ñÝ áõ ϳã³Õ³ÏÝ»ñÁ: öáÕáóÝ»ñÁ ¹³ï³ñÏ »Ý: ²ßáõÝ ¿: Ðáí»ÏÝ»ñÁ ·Ý³ó»É »Ý: ÒÛáõÝ» í»ñÙ³ÏÁ ¹»é ãÇ Í³ÍÏ»É ë³ñ áõ Óáñ: ̳ÕϳÓáñÁ ѳݷëï³ÝáõÙ ¿:  γ˳ñ¹³Ï³Ý µÝáõÃÛ³Ùµ  ̳ÕϳÓáñÁ ϳñÍ»ë ÙdzÛÝ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝϳÝÝ»ñÇÝÝ ¿:

 àõë³ÝáÕÝ»ñÇ ½í³ñà ³ÕÙáõÏÁ ¹³¹³ñáõÙ ¿ ÝÇëï»ñÇ ¹³ÑÉÇ×áõÙ, áõñ å³ï»ñÇó Ýñ³Ýó »Ý ݳÛáõÙ  ø»ÛÃÇ ¶áõݹ³ÏãÛ³ÝÇ`  ²ñ¨ÙïÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù³ëÇÝ  å³ïÙáÕ  Éáõë³ÝϳñÝ»ñÁ:

§Ð³Ûñ»ÝÇù-ë÷Ûáõéù ϳå¦, §ò»Õ³ëå³ÝáõÃÛáõݦ, §è³½Ù³Ñ³Ûñ»Ý³ëÇñ³Ï³Ý ¹³ëïdzñ³ÏáõÃÛáõÝÁ »í  Ñ³Û ³é³ù»É³Ï³Ý »Ï»Õ»óÇݦ, §æñ³ÛÇÝ é»ëáõñëÝ»ñÁ ÐÐ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ¦ ºäÐ ï³ñµ»ñ ý³ÏáõÉï»ïÝ»ñÇ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ  ³Ûë ¨ µ³½Ù³ÃÇí ½»ÏáõóáõÙÝ»ñÝ áõ ùÝݳñÏáõÙÝ»ñÁ ѳçáñ¹áõÙ »Ý ÙÇÙÛ³Ýó:  ²Û¹ ûñí³ Ã»ñ¨ë ³Ù»Ý³Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý  áõ ëå³ëí³Í ½»ÏáõóáõÙÁ §ì³ñ¹³Ý³ÝùǦ ËáñÑñ¹³Ï³Ý É»·»Ý¹³ñ ÎáٳݹáëÇÝÝ ¿ñ` ²ñϳ¹Ç î»ñ-³¹¨áëÛ³ÝÇÝÁ:


 ¼»ÏáõóáõÙÁ ÐÐ ½ÇÝí³Í áõÅ»ñÇ, å³ñï³¹Çñ ½ÇÝͳé³ÛáõÃÛ³Ý, åñáý»ëÇáÝ³É µ³Ý³ÏÇ »í ÝÙ³Ý Ññ³ï³å ѳñó»ñÇ Ù³ëÇÝ ¿ñ, áñ ³í»ÉÇ ×Çßï í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ ¿ñ   áõë³ÝáÕ- »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇÝ ³Ýã³÷ Ñ»ï³ùñùñáÕ Ù»ñûñÛ³ µ³Ý³ÏÇ Ù³ëÇÝ:


Ö³ßÇó Ñ»ïá  áõë³ÝáÕÝ»ñÁ ׳ݳå³ñÑíáõÙ »Ý ¹»åÇ Î»ã³éÇëÇ í³Ýù:  ´³½Ù»É ¿ í»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ í»ñ³Ï³Ý·Ýí³Í ÙÇçݳ¹³ñÛ³Ý í³ÝùÁ áÕç í»ÑáõÃÛ³Ùµ:  ¸³ñ»ñÇ ¹³Å³Ý ÑáÉáíáõÛÃáõÙ ³åñ»É áõ ³ñ³ñ»É »Ý Ñá·¨áñÏ³Ý -·ÇïÝ³Ï³Ý ³Ûñ»ñÁ λã³éÇëáõÙ, ÙÇÝã ѳë»É ¿ ÙÇ å³Ñ, »ñµ Çëå³é Éé»É »Ý µ³½Ù³¹³ñÛ³Ý »Ï»Õ»óÇÝ»ñÇ áõ í³Ýù»ñÇ ½³Ý·»ñÇ ÕáÕ³ÝçÝ»ñÁ. áñµ³ó³Í ³Û¹ ϳéáõÛóÝ»ñÁ å³Ñ»ëïÝ»ñ áõ ³Ùµ³ñÝ»ñ »Ý ¹³ñÓ»É: ÊáݳñÑí³Í λã³éÇëÇ å³ï»ñÝ ³Ý·³Ù ³Û¹ µ³ËïÇÝ ã»Ý ³ñųݳó»É:

 

… лïá ÝáñÇó ëÏë»É ¿ ÍË³É ³Ýáõß³Ñáï ËáõÝÏÁ λã³éÇëÇ Ï³Ù³ñÝ»ñÇ ï³Ï…

ì³ñ¹³Ý³ÝùóÇÝ»ñÁ í³ÝùÇ  êµ ¶ñÇ·áñ Èáõë³íáñÇã ·É˳íáñ »Ï»Õ»óáõÙ »Ý: ØáÙ³í³éáõÃÛ³ÝÁ Ñ»ï¨áõÙ ¿ ²ëïí³Í³ßÝãÛ³Ý ÙÇ Ñ³ïí³ÍÇ  ÁÝûñó³ÝáõÃÛáõÝÁ »Ï»Õ»óáõ ϳٳñÝ»ñÇ ï³Ï: 


êñµ³·áñÍí³Í Ùïùáí Ýñ³Ýó áõñ³Ë ËáõÙµÁ ¹áõñë ¿ ·³ÉÇë í³ÝùÇ ï³ñ³ÍùÇó: ²Ûë DZÝã ¿: ØÇ ËáõÙµ Ýí³·³ÍáõÝ»ñ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ËÙµÇ Ù»ç ï»ëÝ»Éáí Ñéã³Ï³íáñ Ññ³Ù³Ý³ï³ñÇÝ` Ñdzó³Í ³Ýëå³ë»ÉÇ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÇó, Ùáï»ÝáõÙ áõ ËݹñáõÙ »Ý Ýí³·»É Ýñ³ å³ïíÇÝ: ²~Û áõñ³ËáõÃÛáõÝ: ä³ñ»Õ³Ý³ÏÝ»ñÁ ѳçáñ¹áõÙ »Ý ÙÇÙÛ³Ýó: ä³ñáõÙ ¿ ¨ ÎáٳݹáëÁ: ÆÝãåÇëÇ~ ѳÝå³ïñ³ëïÇó ïáݳËÙµáõÃÛáõÝ…

ֳݳå³ñÑÁ Ó·íáõÙ ¿  ¹»åÇ å³ÝëÇáݳï: ÀÝÃñÇùÇó Ñ»ïá` ÁÝûñóáõÙÝ»ñ: ÐáëáõÙ »Ý Ñ³Û µ³Ý³ëï»ÕÍÝ»ñÇ ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛáõÝ»ñÁ, ÑÝãáõÙ ¿ ¹³ßݳÙáõñÁ…

àõë³ÝáÕÝ»ñÇ Ñ»ï »Ý Â³ÃáõÉ Îñå»Û³ÝÇ »í ì³ñ¹³Ý ´³ËßÛ³ÝÇ ùáõÛñ»ñÁ` èáõ½³ÝÁ »í ²ÝݳÝ: γñáïáí ÑÇßáõÙ »Ý Ýñ³Ýù Çñ»Ýó »Õµ³ÛñÝ»ñÇÝ áõ ϳñÍ»ë ·Çß»ñ³ÛÇÝ Ë³í³ñÁ ×»Õù»Éáí Ý»ñë »Ý ÙïÝáõ٠ݳѳï³Ïí³Í Ñ»ñáëÝ»ñÁ, Ýñ³Ýù, áñ ѳí»ñÅ »ñÇï³ë³ñ¹ ÙݳóÇÝ »í  Çñ»Ýó ÙdzÙáñÇÏ ½³í³ÏÝ»ñÇÝ ÃáÕÇÝ ÙdzÛÝ Ù»Ï³Ï³Ý ßÇñÙ³ù³ñ áõ Ñ»ñáëÇ ³ÝáõÝ…

̳ÕϳÓáñáõÙ áõß ·Çß»ñ ¿:

 

 üºÂÐƺ âºÂÆÜÀ

 

гçáñ¹ ûñÝ ëÏëí»ó  ÝŹ»ÑÛ³Ý ÁÝûñóáõÙÝ»ñáí: ºäÐ ÷ÇÉÇëá÷³ÛáõÃÛ³Ý ý³ÏáõÉï»ïÇ »ñÇï³ë³ñ¹ ¹³ë³Ëáë ²ñÙ»Ý ê³ñ·ëÛ³ÝÇ ½»ÏáõóÙ³ÝÁ ѳçáñ¹»ó ѳñó»ñÇ ï³ñ³÷Á ÜŹ»Ñ Ùï³íáñ³Ï³ÝÇ, é³½Ù³·»ïÇ, Ù³ñ¹áõ, ÷ÇÉÇëá÷³ÛÇ  Ù³ëÇÝ:

´³Ý³í»× ½ÇÝíáñ³Ï³Ý ͳé³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ, µáõéÝ ùÝݳñÏáõÙÝ»ñ:

λëûñÇó Ñ»ïá ѳݹÇåáõÙ Ãáõñù ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ·áñÍÇã, Çñ³í³å³ßïå³Ý ü»ÃÇ» â»ÃÇÝÇ Ñ»ï: ܳ å³ïÙáõÙ ¿ Çñ ͳ·Ù³Ý, áõëáõÙݳéáõÃÛ³Ý, ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý, Ù»Í Ùáñ Ù³ëÇÝ ·ñ³Í ·ñùÇ, ¹ñ³ ëï»ÕÍÙ³Ý å³ïÙáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ: ²é³ÝÓÇÝ Ñáõ½áõÙáí ¿ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ Ðñ³Ýï ¸ÇÝùÇ Ñ»ï Çñ ͳÝáóݳÉáõ, ѳٳ·áñͳÏó»Éáõ »í ³ß˳ï³Ïó»Éáõ Ù³ëÇÝ:  ²ÛÅÙ ³ñ¹»Ý  ݳ ëï³ÝÓÝ»É ¿ ¸ÇÝùÇ ¹³ïÇ »í ÁÝï³ÝÇùÇ Çñ³í³å³ßïå³ÝÇ å³ßïáÝÁ:


 

гñóÇÝ, û ³ñ¹Ûáù §Ø»Í Ù³Ûñë¦ ·ñùÇ Ñ³Ù³ñ ÂáõñùdzÛÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ·»ñ³ï»ëãáõÃÛáõÝÝ»ñÝ Çñ»Ý  áñ¨¿ Ý»ÕáõÃÛáõÝ ã»Ý å³ï׳é»É, ݳ å³ï³ë˳ÝáõÙ ¿, áñ ÝÙ³Ý áãÇÝã ãÇ »Õ»É:  ê³Ï³ÛÝ ·ñùÇ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá Çñ ï³Ý Ñ»é³ËáëÁ »ñϳñ Å³Ù³Ý³Ï ãÇ »Õ»É: ÂáõñùdzÛáõÙ ³ÛÝ Ññ³ï³ñ³Ïí»É ¿ áõà ³Ý·³Ù: Þ³ï»ñÇÝ ¿ Ñáõ½»É ·ñùÇ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ: Þ³ï»ñÝ »Ý ·Çï³Ïó»É áõ ѳëϳó»É, áñ Çñ»Ýó Ù»ç ¿É ³éϳ ¿ ѳÛÏ³Ï³Ý ³ñÛáõÝÁ: ¸³ ß³ï ¿ Ñáõ½»É ³ÛÝ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³ÝÁ, áñ ÙÇÝã ³Û¹ ×Çßï ѳϳé³Ï ÏñÃáõÃÛáõÝ ¿ñ ëï³ó»É:²ÛÝ Ñ³ñóÁ û â»ÃÇÝÝ ÁݹáõÝáõÙ ¿  ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý ÇñáÕáõÃÛáõÝÁ, ݳ ³ëáõÙ ¿, áñ ¹ñ³Ý å³ï³ëË³Ý»É ¿ ï³ïÇ Ù³ëÇÝ å³ïÙáõÃÛ³Ý ÙÇçáóáí, áõÙ Ù³ëÇÝ ÙdzÛÝ Ñ³ëáõÝ ï³ñÇùáõÙ ¿ ÇÙ³ó»É: ²Û¹ å³ïÙáõÃÛáõÝÁ Ëáñ³å»ë óÝó»É ¿  Ýñ³Ý: àñå»ë Ù³ñ¹, ³é³í»É ¨ë áñå»ë Çñ³í³µ³Ý, ÇÝùÁ í»ñ³åñ»É ¿ ³Û¹ áÕµ»ñ·áõÃÛáõÝÁ ¨ Ëáñ³å»ë ³Ù³ã»É ¿ Çñ ݳËÝÇÝ»ñÇ Ï³ï³ñ³Í á×ñ³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: ÆëÏ ÇÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ÂáõñùdzÛÇ ÏáÕÙÇó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý ×³Ý³ãÙ³ÝÁ, ³å³ Çñ ѳÙá½Ù³Ùµ, Ãáõñù ѳÝñáõÃÛáõÝÁ ÇÝÝëݳÙÛ³ Ï»ÕÍ ù³ñá½ãáõÃÛáõÝÇó Ó»ñµ³½³ïí»Éáõó Ñ»ïá ÙdzÛÝ Çñ Ù»ç ϳñáÕ ¿ áõÅ ·ïÝ»É ÁݹáõÝ»Éáõ ϳï³ñí³ÍÇ ß³ï ³ÙáóÉÇ, µ³Ûó ݳ¨ ß³ï ϳñ¨áñ ÷³ëïÁ Çñ ÅáÕáíñ¹Ç ËÇÕ×Á Ù³ùñ»Éáõ ·áñÍáõÙ: §²é³Ýó Ãáõñù ÅáÕáíñ¹Ç ·Çï³ÏóáõÃÛ³Ý ³Û¹ ٳϳñ¹³ÏÇ Ñ³ëÝ»ÉáõÝ` ϳé³í³ñáõÃÛáõÝÁ ÁݹáõÝÇ, û ãÁݹáõÝÇ, ÙǨÝáõÛÝÝ ¿, ¹³ ³Ýû·áõï ¿:  Âáõñù³Ï³Ý ϳé³í³ñáõÃÛáõÝÁ ãÇ Ï³ñáÕ Ùdzݷ³ÙÇó µ³ó»Çµ³ó í»ñ Ñ³Ý»É ï³ëݳÙÛ³ÏÝ»ñÇ ëáõïÁ: гٵ»ñáõÃÛáõÝ ¿ å»ïù: ²ÛÉ ×³Ý³å³ñÑ ãϳ¦,-³ë³ó â»ÃÇÝÁ:

àõë³ÝáÕÝ»ñÁ, µ³í³ñ³ñí³Í Ãáõñù Çñ³í³å³ßïå³ÝÇ` Çñ»Ýó ѳñó»ñÇÝ ïñí³Í ÉdzñÅ»ù å³ï³ë˳ÝÝ»ñÇó, ÏñÏÇÝ Ñ³Ý¹Çå»Éáõ ç»ñÙ Ù³ÕóÝùáí Ññ³Å»ßï ïíÇÝ  Ýñ³Ý áõ Ýñ³ Ñ»ï ̳ÕϳÓáñ  Å³Ù³Ý³Í Ðñ³Ýï ¸ÇÝùÇ »ÕµáñÁ` ºñí³Ý¹ÇÝ ¨ ¹ëï»ñÁ` ä³ÛͳéÇÝ, áõ å³ïíÇñ³ÏáõÃ۳ݠ ÙÛáõë ³Ý¹³ÙÝ»ñÇÝ:

àõß »ñ»ÏáÛ³Ý ÙdzÛÝ ÏáÝý»ñ³ÝëÇ Ù³ëݳÏÇóÝ»ñÁ µ³Å³Ýí»óÇÝ  ÑÛáõñÁÝÏ³É Ì³ÕϳÓáñÇó:          

 

                                                                        ø»ÛÃÇ ¶áõݹ³ÏãÛ³Ý

Դիտումներ: 1377 | Ավելացրել է: Arshak | Աստիճան: 5.0/1
Ընդհանուր մեկնաբանություններ : 0
Մեկնաբանություններ կարող են թողնել միայն գրանցված օգտագործողները
[ Գրանցում | Մուտք ]
Որոնել
Տեսանյութ
Օրացույց
«  Մարտ 2009  »
ԵրկԵրՉորՀինՈւրբՇաբԿիր
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
06.09.09թ.-ից սկսած
free counters
Վիճակագրություն

Մեր հարցումը
Գնահատեք մեր կայքը
Всего ответов: 885
Սա Ձեր IP-ն է
Этот сайт защищен «Site Guard»
Вардананк ՀՀ Armenian ԱՐՑԱԽ Artsakh 10 11 ԵՊՀ Վարդանանք թերթ Վարդանանք շնորհավոր Gandzasar armenian genoside ԵՊՀ «Վարդանանք» Խրիմյան Հայրիկ Ղարաբաղ Յուրա Հովհաննիսյան 26-i Yura Շուշի Մեծ Հայրենական պատերազմ Գանձասար դպրոց Բերդաձոր Ծառատւնկ Արկադի Տեր-Թադևոսյան AOKS 79 ամյակ Karabakh Հայոց ցեղասպանություն սեպտեմբերի 1 ՊԱՏԱՆԻ ՀԱՆԴԻՍԱՏԵՍԻ ԹԱՏՐՈՆ Գրիգոր Ջանիկյան 90-ամյակ Հանդիպում ԱՈԿՍ Tatul Krpeyan Նժդեհյան ընթերցումներ vardanank Vardananq Artin Ler Ծնվեց Օրհնյալ է YSU Yeraguyn Droshak 18 ամյակ Պետո Պետրոս Ղևոնդյան ՌՀԴԱ Մարտիրոս Սարյան 130 KOMANDOS Sisian Վարդան Դալլաքյան 26-ի Յուրա Yura Hovhannisyan հաղորդաշար Թաթուլ Կրպեյան armenian genocide GENOCIDE Ցեղասպանություն 1915 95 ԵՊՀ Ծիծեռնակաբերդ ծառատունկ Շուշիի ազատագրման օր ազատամարտիկ Կոմանդոս 2150 Vardan Bakhshyan Yerablur Վարդան Բախշյան Եռաբլուր ՖՈՒՐՄԱՆ ՇԱՀՈՒՄՅԱՆՑԻ Վարդան Հովհաննիսյան Club azatamartik Բյուրական Դրական լսարան azatamatrikner Երգ Մհեր Ջուլհաճյան Armnet Awards ուսանող Տիգրան Սարգսյան 2010 2011 Քրիստոս զոհված 125 Ազատամարտիկներ ԴԻՊՎԱԾ ArtExpo 2011 Ցուցահանդես Հայաստան Հապետ Արշակյան Մայիսի 9-ը հաղթանակ միջոցառում

Copyright YSU "Vardananq" Club © 2021
Используются технологии uCoz